خراسان جنوبی

حوزه فعالیت
روستای سرچاه تازیان
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
160 نفر ایجاد اشتغال
34 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
روستای ملاشیه
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
110 نفر ایجاد اشتغال
31 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
9 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
روستای مرتضی گرد
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
3 تعداد آراء
قزوین - البرز

حوزه فعالیت
روستای نظر آباد و آبیک
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
پل سفید
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
کرمانشاه
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
139 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
11 تعداد آراء
سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت
فنوج بخش مرکزی کتیج
اطلاعات بیشتر...
1398 آغاز فعالیت
12 نفر ایجاد اشتغال
535 تعداد آراء
قم

حوزه فعالیت
روستای ملک آباد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1391 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
50 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
ارومیه
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
5 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
روستای گمرکان - دهستان اخترآباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
43 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
مازندران

حوزه فعالیت
روستای توسکانک سی سنگان
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
16 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
روستای خوی
اطلاعات بیشتر...
1387 آغاز فعالیت
75 نفر ایجاد اشتغال
271 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
روستای جیحون آباد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
42 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
تربت جام
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
21 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
شهرکرد
اطلاعات بیشتر...
1382 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
380 تعداد آراء
اصفهان

حوزه فعالیت
اصفهان
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
130 نفر ایجاد اشتغال
0 تعداد آراء
یزد

حوزه فعالیت
یزد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
15 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
روستای نصرت آباد
اطلاعات بیشتر...
1358 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
کرمانشاه

حوزه فعالیت
روستای گنگ
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
66نفر ایجاد اشتغال
180 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
100 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
روستای توران فارس
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
7 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
آذربایجان غربی

حوزه فعالیت
روستای گول سلیمان آباد
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
65 نفر ایجاد اشتغال
214 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
ایلام
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
45 نفر ایجاد اشتغال
2 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
روستای جابرانصار
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
48 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
هشتگرد
اطلاعات بیشتر...
1388 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
0 تعداد آراء
آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت
آذرشهر
اطلاعات بیشتر...
1395 آغاز فعالیت
33 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
همدان

حوزه فعالیت
همدان
اطلاعات بیشتر...
1390 آغاز فعالیت
70 نفر ایجاد اشتغال
339 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
فارسان
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
30 نفر ایجاد اشتغال
212 تعداد آراء
البرز

حوزه فعالیت
اشتهارد
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
60 نفر ایجاد اشتغال
375 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
روستای فناجان
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
25 نفر ایجاد اشتغال
4 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
0 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
10 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1380 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
بوشهر

حوزه فعالیت
بوشهر
اطلاعات بیشتر...
1378 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
چهار محال و بختیاری

حوزه فعالیت
بروجن
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
238 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
شهرستان بهارستان
اطلاعات بیشتر...
1397 آغاز فعالیت
50 نفر ایجاد اشتغال
150 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
روستای حصار زیرک
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
20 نفر ایجاد اشتغال
526 تعداد آراء
اردبیل

حوزه فعالیت
روستای نوده
اطلاعات بیشتر...
1381 آغاز فعالیت
40 نفر ایجاد اشتغال
1 تعداد آراء
گلستان

حوزه فعالیت
روستای پنو
اطلاعات بیشتر...
1392 آغاز فعالیت
200 نفر ایجاد اشتغال
146 تعداد آراء
خوزستان

حوزه فعالیت
شوشتر
اطلاعات بیشتر...
1385 آغاز فعالیت
15 نفر ایجاد اشتغال
98 تعداد آراء
سمنان

حوزه فعالیت
روستای مومن آباد
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
100 نفر ایجاد اشتغال
7 تعداد آراء
ایلام

حوزه فعالیت
روستای بانرحمان
اطلاعات بیشتر...
1394 آغاز فعالیت
35 نفر ایجاد اشتغال
124 تعداد آراء
گیلان

حوزه فعالیت
رشت
اطلاعات بیشتر...
1386 آغاز فعالیت
14 نفر ایجاد اشتغال
296 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
روستای گلمکان
اطلاعات بیشتر...
1396 آغاز فعالیت
27 نفر ایجاد اشتغال
21 تعداد آراء
تهران

حوزه فعالیت
تهران
اطلاعات بیشتر...
1370 آغاز فعالیت
130 نفر ایجاد اشتغال
0 تعداد آراء
خراسان رضوی

حوزه فعالیت
مشهد
اطلاعات بیشتر...
1389 آغاز فعالیت
224 نفر ایجاد اشتغال
338 تعداد آراء

بیشترین آراء تا این لحظه

تماس با ما

آدرس: تهران- خیابان استاد نجات اللهی- بعد از چهار راه سپند – پلاک ۱۶۲

تلفن:۸۸۸۰۵۵۹۹

شبکه‌های اجتماعی

تمامی حقوق برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران محفوظ می‌باشد

برگزیدگان